Zij komt alle eer toe

Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2020

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we dat aan Maria de hoogste eer is gegeven, namelijk om het menselijk geslacht voor te mogen gaan en met ziel en lichaam in de hemel te worden opgenomen.

Waarom krijgt Maria die eer? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonder vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had. Zij was niet vol van zichzelf en kon daarom van harte ‘ja’ zeggen op wat God van haar wilde. Zij hoorde bij de mensen die niet op de voorgrond treden, een bescheiden plaats innemen, een beetje achteraf. En daarom heeft God haar groot kunnen maken!

Eenvoud en dienstbaarheid worden door God hemelhoog geschat, zegt ons het feest. ‘Als ge niet wordt als kinderen, kunt gij het rijk der hemelen niet binnengaan’. De laatsten, dat wil zeggen: de geringste, de eenvoudigste) zullen de eerste zijn. We hebben alles ontvangen en hebben geen recht op een beter leven dan bij voorbeeld een kind in Afrika. We zijn niet heel speciaal en bijzonder, we hebben geen recht op eer en lof.

Dus laten we niet gewichtig doen, benaderbaar zijn, eenvoudig zijn, geen poeha… Maria, ten hemel opgenomen, zal ons daarbij helpen als wij vertrouwen op haar gebed voor ons bij haar Zoon. Dat is een hoogwaardig leven en geloven.

Een mooie viering bij Maria Tenhemelopneming!

Pastoor Jurgen Jansen


Wat heb je nodig?

Vakantie. In die periode bevinden we ons nu. De scholen hebben vakantie en veel parochianen ook. Altijd een wat stillere periode in de parochie.

Dit jaar zeker. De corona-maatregelen maken deze maanden heel anders dan we ons een half jaar geleden hadden voorgesteld. Zomeractiviteiten zijn er meest niet. Vakantieplannen vielen in het water, het vakantiedoel ligt nu vaak veel dichter bij huis. Oppassen met alle risico’s, handen ontsmetten, wel of geen mondkapjes. Soms voelt het niet eens als vakantie. Wat heb je nodig om dat gevoel te krijgen? Moet je daarvoor ver op reis gaan? Is mooi weer daarvoor al voldoende of genieten op een onbekend terrasje een paar dorpen verder? Lees meer…


Registreren hoeft niet meer

Inmiddels is het protocol waarover wij u vorige week informeerden alweer wat verder versoepeld. U hoefde al niet meer vooraf te reserveren, ook het registeren bij de kerkdeur is niet meer nodig.

U hoeft uw naam en telefoonnummer dus niet meer op te geven. Wél zullen wij het aantal kerkbezoekers tellen om te zorgen dat we de maximale anderhalve meter capaciteit niet overschrijden.

Met uitzondering van het kerkgebouw in Beek hebben de kerken in onze parochie een anderhalve meter capaciteit van méér dan 100 mensen. Wij verwachten bij de vieringen minder dan 100 mensen of de maximale capaciteit.

Dus: vooraf reserveren en registreren bij de kerkdeur hoeft niet meer, maar:

  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst kerk
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Loop via de aangegeven lijnen
  • Volg de instructies van onze deurwachters
  •  Neem plaats op een aangegeven plek

Een nieuwe benoeming

Wij gaan afscheid nemen van onze pastoor Jurgen Jansen. Per 1 december aanstaande heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van Hengelo, Borne, Delden en omstreken. Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij
in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen voor zijn nieuwe taak.

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: pastoor Marc Oortman. Pastoor Oortman werd gewijd in 2009 en is 53 jaar. Als pastoraal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De installatieviering van pastoor Oortman zal worden gehouden op zondag 6 december om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam. Over deze plechtigheid en de wijze waarop wij afscheid zullen nemen van pastoor Jansen zullen we u nog nader berichten in een komende uitgave van parochieblad De Gabriël waarin beide pastoors ook uitgebreid aan het woord zullen komen.

Lees de nieuwsbrief in PDF

Parochie H. Gabriël