Kerkberichten

Om u zo goed mogelijk te informeren plaatsen wij hier nu ook de pagina Nieuws uit de kerken zoals deze ook in onze lokale kranten verschijnen.

Hier leest u het laatste nieuws, waar kunt u vieringen volgen, informatie over palmzondag, stilgebed op Goede Vrijdag, Gabriëlblad en nog meer informatie.

De pagina opent nadat u op de link Nieuws uit de kerken heeft geklikt


Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten: Lees het hele artikel


Aanscherping maatregelen bisschoppen

Opnieuw is er, naar aanleiding van de persconferentie d.d. 23 maart j.l. een aanscherping van de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Voor onze parochie heeft dit in ieder geval de onderstaande consequenties.

Maandag 30 maart informeren we u verder, houd u daarvoor ook de huis-aan-huisbladen en de facebookpagina in de gaten.

Vieringen op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen t/m 31 mei (Eerste Pinksterdag) te vervallen. De bisschoppen vragen om waar mogelijk de kerken open te stellen voor gebed en het aansteken van een kaars.

Het Eucharistische centrum in Didam zal op de zondagen tussen 9:30 uur en 10:30 uur geopend zijn voor gebed, waarbij het heilig Sacrament wordt uitgesteld, met uitzondering van palmzondag.
Houd bij uw bezoek rekening met de 1,5 meter afstand. Tip: houd 4 stoelen links en rechts naast u en 2 rijen voor en achter u leeg.

Doordeweekse vieringen

Ook de vieringen op weekdagen mogen t/m 31 mei géén publieke vieringen zijn. U kunt deze vieringen niet meer bijwonen.


Verbetering gehandicaptenzorg week 5

Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam

Het Eigen Doel project van onze parochies heeft primair als doel om geld in te zamelen om de zorg aan gehandicapten en allerarmsten door de Zusters van het Heilig Kruis in Bisdom Hanoi in Vietnam te ondersteunen. De kosten voor het project zijn begroot op € 24.000. Dit is door de Vastenactie goedgekeurd. Wanneer onze actie € 16.000 opbrengt, vult de Vastenactie 50% aan. Met het totaalbedrag zullen onze doelen gerealiseerd kunnen worden.

Het geld zal worden gebruikt voor:

1.                 De aanschaf van een mobiele echograaf: de zusters willen de echograaf kunnen vervoeren om gehandicapten en zieken in de thuissituatie te kunnen onderzoeken en zo een juiste diagnose en daarop aansluitend behandelplan te kunnen opstellen;

2.                 De opleiding van drie zusters: één arts in opleiding, twee met specialisatie om de echograaf te kunnen bedienen en de onderzoeksresultaten te  interpreteren;

3.                 Het faciliteren van de jaarlijkse medische training van het verplegend personeel;

4.                 De aanschaf van medische en verpleegkundige artikelen en oefenmateriaal.

De parochies Sint Willibrordus en Heilige Gabriël zijn erg blij, dat de Vastenactie haar vertrouwen heeft uitgesproken in hun Eigen Doel project ‘Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam’. De Vastenactie vermeerdert de eigen actie-opbrengst met 50%.

Wilt u dit project steunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat. of stort uw bijdrage  op:

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag. O.v.v. Vietnam Projectnr. 401399

 


Verbetering gehandicaptenzorg week 4

Medische situatie in Vietnam

Het niveau van medische zorg en voorzieningen in Vietnam is in ontwikkeling.Arme mensen, met name in dorpen of de bush, hebben nauwelijks toegang tot reguliere medische zorg. Buiten de steden is niet alleen gebrek aan medische en verpleegkundige kennis, maar ook aan professionele medische en verpleegkundige materialen. Zo hergebruiken de zusters bijvoorbeeld verband na het te hebben gewassen. Een groep die de welvaartsboot zeker lijkt te missen zijn de mensen met een handicap. De zorg voor hen loopt ver achter. De congregatie van de Zusters van het Heilig Kruis richt zich, net als andere orden, op de gemarginaliseerden (achtergestelden) in de samenleving, zoals mensen met een handicap en de allerarmsten.

Welke zorg verlenen de zusters en aan wie?

In het gehandicaptencentrum worden vrouwen met verschillende handicaps – zowel geestelijk als lichamelijk – aangenomen. Naast onderdak, eten en drinken, krijgen de zij verpleegkundige zorg. Het ontbreekt de zusters aan middelen, zelfs aan basale spullen als verband en  hygiënische handschoenen. De zusters willen hun zorg daarom verbeteren.

Behalve naar gehandicapte vrouwen, zien de zusters ook om naar gehandicapte mannen. Ze bezoeken en behandelen die in de thuissituatie. Daarnaast runnen zij op het terrein van het centrum een kleine polikliniek waar arme mensen uit de omgeving worden onderzocht en behandeld. Mensen die anders geen toegang hebben tot de benodigde medische zorg.

De parochies Sint Willibrordus en Heilige Gabriël zijn erg blij, dat de Vastenactie haar vertrouwen heeft uitgesproken in hun Eigen Doel project ‘Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam’. De Vastenactie vermeerdert de eigen actie-opbrengst met 50%.

Wilt u dit project steunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat. of stort uw bijdrage  op:

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag. O.v.v. Vietnam Projectnr. 401399


Lokale secretariaten gesloten

In verband met het coronavirus zijn de lokale secretariaten tot nader orde gesloten. Voor dringende zaken kunt u elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar het centraal secretariaat, telefoonnummer 0316 – 221 021. Voor dringende pastorale zorg belt u het noodnummer van het pastorale team 06-557 55 957.

Actuele informatie zullen wij melden in de lokale weekbladen Montferland Journaal en Doetinchems Vizier én op de website www.parochiegabriel.nl.

Tot nader bericht kunnen er géén gebedsintenties worden doorgegeven. Reeds opgegeven intenties zullen worden voorgelezen zodra er weer een weekendviering mogelijk is.


Klokken van hoop en troost

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.

Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen een kwartier lang uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam.

Wij als parochie Gabriël vinden het goed en mooi om samen met de protestantse gemeente in Montferland ons hierbij aan te sluiten en ons te laten ‘horen’ op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   


Bijzondere wereld

Beste mensen,

We maken bijzondere tijden mee. In de wereld gaat het maar over één onderwerp: het coronavirus. Een virus dat niet alleen ver weg is; het is in onze persoonlijke wereld terecht gekomen.

Allen hebben er op dit moment mee te maken gekregen. Ook binnen de parochie van de H. Gabriël. Er worden vele vragen gesteld. Wij proberen deze vragen als team en bestuur zo gauw als mogelijk te beantwoorden. Als parochie volgen wij de richtlijnen en adviezen die de overheid ons aanreikt.

Het lijkt wij alsof wij onze ordening van het leven, althans voor een tijdje, opnieuw moeten vinden. Door bijzondere maatregelen. Door elkaar even niet te treffen, door vergaderingen en ontmoetingen te verplaatsen in onze agenda. Dat maakt sommige onrustig. Je ontmoet ook een brede gemeenschappelijkheid; door samen onze verantwoordelijkheid te nemen.

We zoeken ook onze hoop en vertrouwen in het geloof. Heel nadrukkelijk in ons gebed. Het gebed kan ons wellicht rust en ordening brengen. Door ons kwetsbare leven uit handen te geven. Door onze kwetsbaarheid uit handen te geven, geeft het ons wonderlijk genoeg ook enige rust en bezinning. Door rust en bezinning krijgt alles ook zijn plaats.

Voor de tijd die komen gaat wens ik ons allen gezond verstand en een warm hart. Dat we voor elkaar bidden. Dat we laten weten, op welke wijze dan ook, dat we in geloof en leven bij elkaar horen (door een telefoontje, een app, een kaartje). Zo komen we samen deze tijden door.

Voor de actuele situatie van onze parochie wil ik graag verwijzen naar de website van de parochie.

Hartelijke groet, goede moed,
Namens bestuur en mijn collega in het pastoraat diaken Theo Reuling,
Pastoor Jurgen Jansen
 


Coronavirus, welke consequenties voor onze parochie

Beste parochianen van de parochie H. Gabriël, beste mensen,

De aanscherping van de maatregelen in verband met het coronavirus hebben voor onze parochie de volgende consequenties:

Vieringen op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen zeker tot en met 31 maart te vervallen.

Vieringen op weekdagen

De vieringen op weekdagen kunnen vooralsnog op de normale wijze doorgang vinden. Wij vieren deze viering in de kerken. Daarbij moet rekening gehouden worden dat er mogelijk meer deelnemers zijn nu de weekendvieringen komen te vervallen. De uiterste norm van 100 deelnemers zal echter, naar verwachting, nergens worden overschreden. Mensen die zich kwetsbaar weten wordt ontraden deel te nemen.

Doopvieringen

Doopvieringen kunnen in kleine kring plaatsvinden met de nodige voorzorgsmaatregelen. De pastores hebben hiervoor vanuit het bisdom al instructies gekregen. Grote gemeenschappelijke doopvieringen worden in ieder geval tot 31 maart niet gehouden. De doopheer maakt zelf passende afspraken met de betreffende families.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in kleine kring en worden sober gehouden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Ook hier is overleg tussen voorganger, familie en uitvaartverzorger van belang. De koren zullen niet zingen.

Catechetische bijeenkomsten

Catechetische bijeenkomsten kunnen voorlopig worden opgeschort in overleg met de betrokkenen. Per bijeenkomst worden de betrokkenen hierover bericht.

Pastorale contacten

De pastores zullen hun contacten voorlopig beperken tot het meest noodzakelijke en goede voorzorgsmaatregelen nemen opdat zij het virus niet overdragen.

Overleg

Kleine vormen van overleg en vergaderingen kunnen – kort en goed – vooralsnog plaatsvinden.

Koorrepetities

Repetities worden vooralsnog opgeschort.

Koffiemomenten

Na de vieringen zullen de koffiemomenten voorlopig vervallen.

Bereikbaarheid

Secretariaten blijven op de geëigende tijden geopend. Pastores blijven bereikbaar via het nummer van de weekwacht: 06 – 557 55 957.

Mogen we deze versobering van viermomenten en contacten in de 40-dagentijd beleven in een geest van gebed en solidariteit met hen die het meest kwetsbaar zijn voor dit virus.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team

Pastoor Jurgen Jansen
Parochie H. Gabriël


Pastoraal woord kardinaal van Eijk

Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen Lees de gehele brief van kardinaal van Eijk

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
Vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Gebed dat de Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen in verband met de coronaviruspandemie die ook ons land treft.

 

Parochie H. Gabriël