Coronavirus, welke consequenties voor onze parochie

Beste parochianen van de parochie H. Gabriël, beste mensen,

De aanscherping van de maatregelen in verband met het coronavirus hebben voor onze parochie de volgende consequenties:

Vieringen op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen zeker tot en met 31 maart te vervallen.

Vieringen op weekdagen

De vieringen op weekdagen kunnen vooralsnog op de normale wijze doorgang vinden. Wij vieren deze viering in de kerken. Daarbij moet rekening gehouden worden dat er mogelijk meer deelnemers zijn nu de weekendvieringen komen te vervallen. De uiterste norm van 100 deelnemers zal echter, naar verwachting, nergens worden overschreden. Mensen die zich kwetsbaar weten wordt ontraden deel te nemen.

Doopvieringen

Doopvieringen kunnen in kleine kring plaatsvinden met de nodige voorzorgsmaatregelen. De pastores hebben hiervoor vanuit het bisdom al instructies gekregen. Grote gemeenschappelijke doopvieringen worden in ieder geval tot 31 maart niet gehouden. De doopheer maakt zelf passende afspraken met de betreffende families.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in kleine kring en worden sober gehouden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Ook hier is overleg tussen voorganger, familie en uitvaartverzorger van belang. De koren zullen niet zingen.

Catechetische bijeenkomsten

Catechetische bijeenkomsten kunnen voorlopig worden opgeschort in overleg met de betrokkenen. Per bijeenkomst worden de betrokkenen hierover bericht.

Pastorale contacten

De pastores zullen hun contacten voorlopig beperken tot het meest noodzakelijke en goede voorzorgsmaatregelen nemen opdat zij het virus niet overdragen.

Overleg

Kleine vormen van overleg en vergaderingen kunnen – kort en goed – vooralsnog plaatsvinden.

Koorrepetities

Repetities worden vooralsnog opgeschort.

Koffiemomenten

Na de vieringen zullen de koffiemomenten voorlopig vervallen.

Bereikbaarheid

Secretariaten blijven op de geëigende tijden geopend. Pastores blijven bereikbaar via het nummer van de weekwacht: 06 – 557 55 957.

Mogen we deze versobering van viermomenten en contacten in de 40-dagentijd beleven in een geest van gebed en solidariteit met hen die het meest kwetsbaar zijn voor dit virus.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team

Pastoor Jurgen Jansen
Parochie H. Gabriël


Pastoraal woord kardinaal van Eijk

Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen Lees de gehele brief van kardinaal van Eijk

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
Vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Gebed dat de Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen in verband met de coronaviruspandemie die ook ons land treft.

 

Parochie H. Gabriël